W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., wydanego w sprawie V CSK 382/18. Postępowanie to toczyło się na skutek skargi kasacyjnej kredytobiorcy, który zawarł umowę kredytu denominowanego (waloryzowanego). Sąd Najwyższy uznał zasadność części podniesionych przez kredytobiorcę zarzutów i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. W swoim uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził m. in., że:

  • Stwierdzenie, że świadczenie spełnione (nadpłacone) przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku;
  • określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron – a tym samym postanowienia umowne wprowadzające takie mechanizmy są niedozwolone;
  • bez unormowania kursu miarodajnego dla poszczególnych przeliczeń, przeliczenia te nie mogą być dokonane, a postanowienia „przeliczeniowe” – wywrzeć skutku;
  • zastrzeżone w umowie kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej klauzule kształtujące mechanizm indeksacji określają główne świadczenie kredytobiorcy. W konsekwencji w ten sposób należy też ocenić postanowienie (część postanowienia) stanowiące część mechanizmu indeksacyjnego, określające sposób oznaczenia kursu miarodajnego dla przeliczenia walutowego. Tym samym wyeliminowanie klauzul indeksacyjnych z uwagi na ich abuzywność prowadzi do nieważności całej umowy.
  • samo wejście w życie Ustawy antyspreadowej w żaden sposób nie wpływa na ocenę abuzywności przedmiotowych postanowień Umowy i jej konsekwencji dla bytu Umowy.

Całą treść wyroku wraz z uzasadnieniem znajdą Państwo na:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20382-18-1.pdf?fbclid=IwAR1GKuSMTDNxnN4NMIxVSARG847pU67HvsIsWVSKT43gbFDD1YjOSefGx8Q