PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • Reprezentacja Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • Przygotowywanie opinii i porad prawnych,
  • Przygotowywanie wniosków, odwołań i innych pism w toku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.