WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH Z 3 PAŹDZIERNIKA 2019 R. C-260/18 (Kamil Dziubak i Justyna Dziubak / Raiffeisen Bank International AG)

W dniu 3 października 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczące wykładni dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie...

NAWET UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE GWARANTUJE POŚREDNIKOWI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRAWA DO PROWIZJI W SYTUACJI, GDY KUPUJĄCY SAM ZGŁOSI SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO

NAWET UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ NIE GWARANTUJE POŚREDNIKOWI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRAWA DO PROWIZJI W SYTUACJI, GDY KUPUJĄCY SAM ZGŁOSI SIĘ DO SPRZEDAJĄCEGO

Ważny wyrok dla wszystkich korzystających z pośredników przy sprzedaży nieruchomości wydał Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 13 lutego 2019 r. Wyrokiem tym Sąd oddalił powództwo pośrednika o zapłatę prowizji z uwagi na fakt, że kupujący nie został...