Ważny wyrok dla wszystkich korzystających z pośredników przy sprzedaży nieruchomości wydał Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w dniu 13 lutego 2019 r. Wyrokiem tym Sąd oddalił powództwo pośrednika o zapłatę prowizji z uwagi na fakt, że kupujący nie został przedstawiony sprzedającemu przez pośrednika, ale zgłosił się on bezpośrednio do sprzedającego. Jak wskazano w uzasadnieniu, zapis umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z dnia 29 marca 2017 r. w zakresie w którym umożliwia żądanie wynagrodzenia prowizyjnego w § 5 od transakcji dokonanej przez zamawiającego z osobą niewskazaną wcześniej przez pośrednika lub innego pośrednika w ocenie Sądu pozostaje w sprzeczności z naturą stosunku i jest nieważna (art. 353 (1) kc w zw. z art. 58 § 3 kc). […] W ocenie Sądu z istoty „umowy na wyłączność” należy wnioskować okoliczność, że pozwany nie będzie korzystał z usług innych pośredników w obrocie nieruchomościami. Sprzedaż osobie nie wskazanej przez żadnego pośrednika w obrocie nieruchomościami, nie może być taktowana jako naruszenie zasady tej wyłączności. Pośrednik w takiej sytuacji domaga się bowiem wynagrodzenia za zdarzenie, w którym w ogóle nie dochodziło do pośrednictwa jakiegokolwiek pośrednika. W konsekwencji zapis § 5 umowy przewidujący możliwość żądania wynagrodzenia prowizyjnego w takiej sytuacji jest w tym zakresie nieważny (art. 353 (1) kc w zw. z art. 58 § 3 kc).

Wyrok zapadł w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum pod sygn. akt XI GC 1869/18 i jest nieprawomocny.

Pełną treść wyroku wraz z uzasadnieniem znajdą Państwo na stronie Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych lub klikając na link poniżej:

http://orzeczenia.szczecin-centrum.sr.gov.pl/content/$N/155515300005527_XI_GC_001869_2018_Uz_2019-03-06_001